آموزشی

مقاله-سلامت دهان و دندان از آموزه هاي اسلامی تا صنایع بزرگ داروسازي (مطالعه موردي: چوب مسواک)

دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشریه اسلام و سلامت دوره اول، شماره سوم، پاییز 93 ،صفحه: 34-23سلامت دهان و دندان از آموزه هاي اسلامی تا صنایع بزرگ داروسازي (مطالعه موردي: سالوادورا پرسیکا)93/9/25 :مقاله پذیرش 93/8/18 :مقاله دچکیده سابقه و هدف: اولین مرحله گوارش، جویدن ...
0

تاثیر شگفت‌انگیز چوب مسواک در سلامت دستگاه گوارش

سفارش آنلاین چوب مسواک درجه یکچوب مسواک مکه، که معمولا حاجیان به سوغات می‌آورند به نام چوب مسواک اراک نیز معروف است. طبق دستور پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) مستحب موکد است مسلمانان با این نوع چوب مسواک کنند.چوب اراک در ...
0

«درخت مسواك» در آموزه هاي طب اسلامي، طب سنتي و دانش نوين بشري

سفارش آنلاین چوب مسواک درجه یکعنوان نشریه:   تاريخ پزشكي :   زمستان 1390 , دوره  3 , شماره  9 ; از صفحه 119 تا صفحه 132 .عنوان مقاله:  «درخت مسواك» در آموزه هاي طب اسلامي، طب سنتي و دانش نوين بشرينویسندگان:  ...
0

بررسي برخي ويژگي هاي آناتومي، شيميايي و فيزيکي چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L)

عنوان نشریه:   تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران :   بهار 1393 , دوره  29 , شماره  1 ; از صفحه 132 تا صفحه 141 .عنوان مقاله:  بررسي برخي ويژگي هاي آناتومي، شيميايي و فيزيکي چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) ...
0